Växla Nav
Min kundvagn

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser såvida inget annat skriftligt avtalats mellan parterna.

2. Avtalet

2.1. OSG Scandinavia A/S´s (Säljaren) offerter gäller utan förbindelse om inte annat uttryckligen angetts i offerten och med förbehåll för mellanförsäljning. Lämnar Köparen beställning till Säljaren blir Säljaren bunden av avtal/order i enlighet med innehållet i dessa leveransbestämmelser och beställningen, endast genom skriftliga ordererkännanden om inte annat anges.

3. Priser

3.1. Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt (moms) och frakt.

3.2. Priserna i offert och order anges med förbehåll för ändringar av offentliga avgifter, valutakursändringar, prishöjningar på råmaterial eller andra omständigheter som Säljaren ej råder över.

4. Betalning

4.1. Betalning ska erläggas i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren genom överföring till angivet bankkonto. Om Köparen inte betalar överenskommet belopp på förfallodagen, ska Säljaren, utöver andra tillämpliga påföljder, ha rätt att:

  1. debitera dröjsmålsränta med två (2) procent, samt lagstadgad påminnelseavgift,
  2. erhålla ersättning från Köparen för alla kostnader som uppkommit på grund av indrivningen av upplupen fordran;
  3. avbryta leveranser tills betalning av fordran har erlagts.

5. Leverans

5.1. Efter överenskommelse mellan Säljaren och Köparen kan leverans av varorna ske antingen genom UPS eller genom Säljarens transportör. Köparen har alltid möjlighet att själv hämta sina varor hos Säljaren.

5.2. Vid förlust eller skada på försändelsen åligger det Köparen att reklamera till fraktbolaget. Skada eller förlust som orsakats av undermålig emballering ersätts av Säljaren.

5.3. Köparen står risken för varorna när leverans sker genom Säljarens transportör.

6. Reklamation

6.1. Anmärkning om fel eller brist i levererad vara ska ske genast efter det felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationen ska göras skriftligen eller bekräftas skriftligen. Reklamationen ska under alla omständigheter göras inom den nedan angivna fristen.

6.2. Reklamerar Köparen inte enligt ovanstående bestämmelse, förlorar Köparen rätten att framställa anspråk på grund av felet.

7. Ansvar

7.1. Säljaren ska inom skälig tid i eget val, bringa den levererade varan i avtalsenligt skick genom att ersätta, reparera eller omarbeta varan. Underlåter Säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet har Köparen rätt till prisavdrag eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet. Förutsättning för Säljarens ansvar vid fel är att varan hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.

7.2. Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig inom ett år från dagen då varan levererades.

8. Produktansvar

8.1. Säljaren ansvarar inte för skada på annan egendom än den sålda varan eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning. Säljaren ansvarar aldrig för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

9. Äganderättsförbehåll

9.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till sålda varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader fullständigt erlagts.

10. Tvister

På rättsförhållandet mellan Säljaren och Köparen skall svensk rätt tillämpas.